Tegearre oan de slach foar in better, moaier en steviger Fryslân. Dat binne wy ferplicht oan ús bern en pake- en beppesizzers. Om dat te berikken sille wy elkoar opsykje moatte; elkoars standpunten respecteren moatte; elkoar romte jaan moatte, mar ek elkoar te freegjen de oar wat te gunnen. Soms in lestige taak, mar de iennige kâns om yn wurd en die dizze prachtige provinsje takomstbestendig te hâlden.

Tegearre wurkje oan de takomst fan Fryslân

Jo stim telt!

Jo stim telt! Bêste ynwenner fan Súdwest-Fryslân en in part fan Littenseradiel, Noch in pear wiken en dan meie jo wer gebrûk meitsje fan jo rjocht om dy partij en/as persoan te kiezen dy’t de kommende fjouwer jier jo belang yn de gemeentlike polityk fertsjinwurdigje mei. Dochs hoopje ik fan herte dat jo gebrûk meitsje […]

Lês mear

Kearnwearde 1. Demokrasy

De FNP fynt dat de macht oer de oerheid fan it folk is. Minsken moatte safolle mooglik behelle wurde by it iepenbier bestjoer.

Lês mear

Kearnwearde 2. Federalisme

De FNP stiet in steatsynrjochting foar dy’t minsken en lokale mienskippen it foech en de middels jout om de eigen libbensromte safolle mooglik sels stâl te jaan. De FNP wol mear foech nei de provinsje, in sterker provinsjaal bestjoer en dêrtroch in sterker Fryslân. FNP Súdwest-Fryslân fynt dat de gemeente as earste bestjoerslaach mear foech […]

Lês mear

Kearnwearde 3. Ynternasjonalisme

De FNP siket nei wat minsken bynt en sjocht de wrâld as in federaasje fan mienskippen. Minskerjochten en respekt foar oare kultueren en libbensoertsjûgingen steane dêrby sintraal.

Lês mear