Meiinoar oan de slach foar in better, moaier en steviger Fryslân. Dat binne wy ferplichte oan ús bern en bernsbern. Om dat te beriken sille wy elkoar opsykje moatte; elkoars stânpunten respektearje moatte; elkoar de romte jaan moatte, mar ek fan elkoar freegje elkoar wat te gunnen. Somstiden in lestige opjefte, mar de ienigste kâns om yn wurd en died dizze prachtige provinsje takomstbestendich te hâlden.

Meiinoar wurkje oan de takomst fan fryslân

Blog

STOPtober, wike 5

STOPtober, wike 5

It wurdt der net makliker op… It liket wol as is in hietyt grutere groep minsken allinne noch mar dwaande is mei sûn, sûner, sûnst. Stoptober is dêr in moai foarbyld fan. 28 dagen net smoke, mar ek minder en sûner ite, mear bewege… Sa njonkelytsen slaan jo gjin jierdei mear oer of it giet […]

Read more...
image

STOPtober, wike 4

Somstiden is it wol lestich. It gefoel wol it iene en de boppekeamer seit it oare. Ha jimme dat wolris. Né it giet no net oer it smoken. Dêr binne gefoel en boppekeamer it aerdich oer iens. Né it giet om situaasjes dat Jo wol graach hwat foar ien of foar in groep dwaan wolle, […]

Read more...
STOPtober, wike 3

STOPtober, wike 3

Sportyf, wille en fit…. Dat moat eltsenien as musyk yn de earen klinke. Wa wol dat no net, mar somstiden bliuwt it der by. Ik moat sizze dat by my de smoes dat ik gjin tiid ha wichtiger is as it werklik gjin tiid hawwen. It komt der gewoan net fan. O ja, as ik […]

Read more...
STOPtober, wike 2

STOPtober, wike 2

Faaks bin ik dwaande mei saken dy’t minsken oangean, mar as it dan minsken binne dy’t harren eigen feilige plak opjaan moasten en flechtsje moasten nei in hiel oar part fan de wrâld dan docht it hwat oars mei dy. Minsken dy’t mei grutte muoite besykje om op en rounom in bêd har feiligens wer […]

Read more...