Blog

Jo stim telt!

Jo stim telt! Bêste ynwenner fan Súdwest-Fryslân en in part fan Littenseradiel, Noch in pear wiken en dan meie jo wer gebrûk meitsje fan jo rjocht om dy partij en/as persoan te kiezen dy’t de kommende fjouwer jier jo belang yn de gemeentlike polityk fertsjinwurdigje mei. Dochs hoopje ik fan herte dat jo gebrûk meitsje […]

Lês mear

Kearnwearde 2. Federalisme

De FNP stiet in steatsynrjochting foar dy’t minsken en lokale mienskippen it foech en de middels jout om de eigen libbensromte safolle mooglik sels stâl te jaan. De FNP wol mear foech nei de provinsje, in sterker provinsjaal bestjoer en dêrtroch in sterker Fryslân. FNP Súdwest-Fryslân fynt dat de gemeente as earste bestjoerslaach mear foech […]

Lês mear

Kearnwearde 4. Taal & Kultuer

Taal en kultuer drage tige by oan de identiteit en dêrmei oan it wolwêzen fan minsken. De FNP wol de Fryske identiteit fersterkje en stiet dêrom noed foar de Fryske taal en kultuer. De FNP makket him sterk foar in Fryslân, dêr’t ek oare talen en kultueren respektearre, praktisearre en wurdearre wurde, lykas it Biltsk […]

Lês mear